Hashinara Katamoto

Description:

Hashinara Katamoto, descendant of the High Empress Genmei and Daimyo of the Yamato Prefecture.

Things…

Bio:

Hashinara Katamoto

Tsuwamono Gamble_Kuma PPESI